Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

4 lutego w naszym powiecie rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od  4 lutego  do 26 kwietnia 2019 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Na terenie naszego powiatu kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 4 lutego do dnia 4 marca 2019 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie (Bursa Szkolna) przy ul. Armii Krajowej 51D w Łańcucie.

fot. arch. TV Łańcut

Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gminy przedstawia się następująco:

 1. Gmina Łańcut – 4, 5, 6, 7, 8 lutego 2019 r.
 2. Miasto Łańcut – 11, 12, 13, 14 lutego 2019 r.
 3. Gmina Białobrzegi – 15 i 18 lutego 2019 r. 
 4. Gmina Czarna – 19, 20 i 21 lutego 2019 r.
 5. Gmina Żołynia – 22 i 25 lutego 2019 r.
 6. Gmina Rakszawa – 26 i 27 lutego 2019 r.
 7. Gmina Markowa – 28 lutego i 1 marca 2019 r.
 8. W dniu 4 marca 2019 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944). 
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie są w stanie stanąć osobiście przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji,   

 

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji po raz kolejny, powinna zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 •  książeczkę wojskową

 

KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

Kategoria „A”– zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

Kategoria „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które, w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej;

Kategoria „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju;

Kategoria „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenie o zaliczeniu do jednej z wyżej, wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza. Lekarz bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychiatryczne i psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Osoba skierowana na powyższe badania jest zobowiązana je wykonać, w miejscu i u lekarza wskazanego przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „D” i „E” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, (co następuje po 14 dniach od dnia wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

Inf. Starostwo Powiatowe w Łańcucie