Publikuj, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Posted in:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ruszyła kolejna edycja

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
W ramach kolejnej edycji funduszu organizacje pozarządowe otrzymają łącznie prawie 60 mln zł. Wysokość dotacji będzie wynosić od 20 tys. do 1 mln zł, w zależności od priorytetu. Wnioski o dofinansowanie (oferty) można składać do 29 marca b.r. na stronie fio.niw.gov.pl.
Kto może otrzymać dotację?
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:
– organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, np. parafie, domy zakonne;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
– spółdzielnie socjalne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit.
Więcej niezbędnych informacji znajduje się na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.